پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 مديريت رفتار سازماني جلسه پانزدهم رفتار سازمانی عامر خیری
 شيمي آلي جلسه چهاردهم- تبلور مجدد مصطفي کاظمي
 شيمي آلي جلسه سیزدهم-نقطه ذوب مصطفي کاظمي
 سياست پولي و مالي سیاست انبساطی وانقباضیvoiceوpdf کرمرضا رستمي
 سياست پولي و مالي ثبات مالی کرمرضا رستمي
 شبكه هاي كامپيوتري شنبه 7 خرداد مظفر بگ محمدی
 شبكه هاي كامپيوتري چهارشنبه 4 خرداد مظفر بگ محمدی
 مدارهاي منطقي چهارشنبه 4 خرداد مظفر بگ محمدی
 مدارهاي منطقي دوشنبه 2 خرداد مظفر بگ محمدی
 شبكه هاي كامپيوتري شنبه 31 خرداد مظفر بگ محمدی
 برنامه سازي پيشرفته شنبه 31 خرداد مظفر بگ محمدی
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه چهاردهم: حذف مواد آلی از آب اسماعیل محمودی عالمی
 اقتصادمديريت 1. رگرسیون دو متغیره احسان طاهري
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه دوم ب- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه دوم الف- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه اول.ب- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه اول الف- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری
 هيدروليك مجاري رو باز هیدرولیک انهار-2-14 علیرضا حسینی
 هيدروليك مجاري رو باز هیدرولیک انهار1-14 علیرضا حسینی
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه سیزدهم: فرآیندهای غشایی، اسمز معکوس و الکترودیالیز اسماعیل محمودی عالمی
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه دوازدهم درس تصفیه آبهای صنعتی ، رزین های تبادل یونی اسماعیل محمودی عالمی
 متون نظم(3)، قسمت اول، شاعران حوزه ادبي خراسان شعر سبک خراسانی علی رضا شوهانی
 متون نظم(3)، قسمت اول، شاعران حوزه ادبي خراسان شعر سبک خراسانی علی رضا شوهانی
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه یازدهم: صاف کردن یا فیلتراسیون اسماعیل محمودی عالمی
 هيدروليك مجاري رو باز هیدرولیک-13 علیرضا حسینی