پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
اردشیر شیری عضو هیات علمی
اسفندیار محمدی عضو هیات علمی
زینب طولابی عضو هیات علمی
علی یاسینی عضو هیات علمی
محمد ایدی عضو هیات علمی
محمد تابان عضو هیات علمی
مهدی ویسه عضو هیات علمی
مهرداد نعمتی عضو هیات علمی
یاسان الله پوراشرف عضو هیات علمی
زهره محمدیاری استاد مدعو
سبحان علی اکبری استاد مدعو
محمدباقر رسوله وندی استاد مدعو
وحید شرفی استاد مدعو
کرم خلیلی استاد مدعو
کرمرضا رستمي استاد مدعو
کریم شاطری استاد مدعو