پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم پايه گروه آموزشی:آموزشكده كشاورزي(دهلران)

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
آرش قربانی چقامارانی عضو هیات علمی
انسیه قاسمیان لمراسکی عضو هیات علمی
رضا تبارکی عضو هیات علمی
رضا صحرائی عضو هیات علمی
زهرا ساعدی عضو هیات علمی
شهریار عباسی عضو هیات علمی
شکوفه مساحی عضو هیات علمی
علی دانشفر عضو هیات علمی
علی نقی پور عضو هیات علمی
لطفی شیری عضو هیات علمی
محسن نيکورزم عضو هیات علمی
محمد سلیمان بیگی عضو هیات علمی
محمود روشنی عضو هیات علمی
مریم حجامی عضو هیات علمی
الهه غیاث بیگی استاد مدعو
بهمن طهماسبی استاد مدعو
پريسا مرادي استاد مدعو
حشمت اله بابایی استاد مدعو
خديجه بادپا استاد مدعو
راضیه غفوری نژاد استاد مدعو
زهرا طاهري نيا استاد مدعو
طاهره خزلی استاد مدعو
گوهر آزادي استاد مدعو
محسن صيادي استاد مدعو
مریم خانمرادی استاد مدعو