پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 پروكاريوتهاي بيماريزاي گياهي جلسه اول پروکاریوت محمد رضا عالی منش
 علوم پايه كشاورزي بخش زراعت فردین قنبری
 زارعت و باغباني بخش زراعت فردین قنبری
 توليد و پرورش سبزي کشت و پرورش سبزی های میوه ای خانواده کدوئیان و سولاناسه فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه ششم: ناهنجاری های محصولات سبزی در گلخانه فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه پنجم: روش تولید خیار گلخانه ای فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه چهارم: محلول های غذایی فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه سوم: روشهای کشت سبزی های گلخانه ای فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه دوم: بسترهای کشت محصولات گلخانه ای فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه اول: اهمیت کشت گلخانه ای فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه ششم: پس از برداشت گلهای شاخه بریده فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه پتجم: نقش کلسیم در فیزیولوژی پس از برداشت فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه چهارم: فرآیند آنزیمی قهوه ای شدن بافت و راه های کنترل آن فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه سوم: فرآیند بلوغ و شاخصهای بلوغ در محصولات باغبانی فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه دوم: ضایعات پس از برداشت فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه اول مقدمه و کلیات فردین قنبری