پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 آفات انباري جلسه چهارم عملیات آفات انباری بهزاد میری
 آفات انباري جلسه سوم عملیات آفات انباری بهزاد میری
 آفات انباري جلسه دوم عملیات آفات انباری بهزاد میری
 آفات انباري جلسه اول عملیات آفات انباری بهزاد میری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة الثامنة ب بين الملل عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة الثامنة الف بين الملل عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة السابعة ب بين الملل عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة السابعة الف بين الملل عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة السادسة ب- بين المللي عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة السادسة الف - بين المللي عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة الخامسة ب بين الملل عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضرة الخامسة -الف عامر خیری
 ميكروبشناسي وبيماريهاي ميكروبي (كارداني) جلسه عملی طیب سیفی
 ميكروبشناسي وبيماريهاي ميكروبي (كارداني) جلسه عملی طیب سیفی
 ميكروبيولوژي مواد غذايي (1) جلسه اول طیب سیفی
 تكنيك هاي تشخيصي باكتري شناسي جلسه دوم طیب سیفی
 تكنيك هاي تشخيصي باكتري شناسي جلسه اول طیب سیفی
 شبكه هاي كامپيوتري چهارشنبه 11 تیر مظفر بگ محمدی
 مباني شيمي 2 جلسه ی 14-1 زهرا طاهري نيا
 شيمي آلي مهندسي شيمي جلسه ی 14-1 زهرا طاهري نيا
 فارسي جلسه پانزدهم: تاریخ امتحان نرجس قابلي
 فيزيولوژي درختان جنگلي جلسات یازدهم تا پانزدهم حمیدرضا ناجی
 فيزيولوژي درختان جنگلي جلسات هشتم تا دهم حمیدرضا ناجی
 تاريخ ادبيات فارسي(4)، از دوره صفويه تا دوره مشروطه شعر سبک هندی علی رضا شوهانی
 مقدمات جامعه شناسي ورزشي جزوه درس مفدمات جامعه شناسی ورزش عامر خیری