پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:پيرا دامپزشكي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
صدیقه منتیان استاد مدعو
طاهره محسن پور استاد مدعو
طاهره کریمی استاد مدعو
طیب سیفی استاد مدعو
عارف نورایی استاد مدعو
مجتبی مهدوی استاد مدعو
مرتضي شمس استاد مدعو
مريم نظربيگي استاد مدعو
مریم کهزادیان استاد مدعو
هاجر عزیزیان استاد مدعو