پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 مقدمات جامعه شناسي ورزشي جامعه جلسه پانزدهم- ب عامر خیری
 مقدمات جامعه شناسي ورزشي جامعه جلسه پانزدهم - الف عامر خیری
 متون نظم(3)، قسمت سوم، نظامي اطلاعیه مهم علی گراوند
 متون نظم(3)، قسمت چهارم، خاقاني اطلاعیه مهم علی گراوند
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي اطلاعیه مهم علی گراوند
 متون نثر(5)، متون تفسيري با تاكيدبر كشف الاسرار و تفسير ابول اطلاعیه مهم علی گراوند
 كارگاه داستان نويسي اطلاعیه مهم علی گراوند
 تحقيق در منون غنايي اطلاعیه مهم علی گراوند
 تاريخ ادبيات(2)از آغاز دوره سلجوقي تا مغول اطلاعیه مهم علی گراوند
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش فناوری جلسه 4 بالخاص بالطلاب الدوليين عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش فناوری جلسه 4 الفالخاص بالطلاب الدوليين عامر خیری
 روش استفاده ازمتون علمي شيمي جلسه پنجم رضا صحرائی
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه سوم الخاص بالطلاب الدوليين عامر خیری
 شيمي آلي جلسه سوم آلکن ها پريسا مرادي
 تكنيك هاي تهيه نمونه هاي تشريحي تکنیک های تاکسیدرمی عارف نورایی
 اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي (كارشناسي ناپيوسته) تاکسیدرمی 1 عارف نورایی
 اصول صنايع شيميايي جلسه پانزدهم انسیه قاسمیان لمراسکی
 اصول صنايع شيميايي جلسه چهاردهم-سمنار هیالورونیک سید انسیه قاسمیان لمراسکی
 مديريت رفتار سازماني جلسه شانزدهم رفتار سازمانی عامر خیری
 نجوم و اخترفيزيك جلسه نوزدهم ـ مشاهده ستارگان و صورتهای فلکی رضا باغباني
 نجوم و اخترفيزيك جلسه هجدهم ـ انرژی تاریک و انبساط جهان رضا باغباني
 نجوم و اخترفيزيك جلسه هفدهم ـ زمان کیهانی رضا باغباني
 نجوم و اخترفيزيك جلسه شانزدهم ـ قدمت جهان رضا باغباني
 نجوم و اخترفيزيك جلسه پانزدهم ـ جهان در مقیاس بزرگ رضا باغباني
 نجوم و اخترفيزيك جلسه چهاردهم ـ قلمروی کهکشانها رضا باغباني