درس:  عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي

دکتر بهزاد میری

b.miri@ilam.ac.ir
جلسات: