درس:  تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2)

جلسه سیزدهم: فرآیندهای غشایی، اسمز معکوس و الکترودیالیز

دکتر اسماعیل محمودی عالمی

۶ تير ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه