درس:  مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش

جلسه دوم ب- ویژه دانشجویان بین المللی

دکتر عامر خیری

۷ تير ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه