درس:  اقتصادمديريت

1. رگرسیون دو متغیره

دکتر احسان طاهري

۷ تير ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه