درس:  تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2)

جلسه چهاردهم: حذف مواد آلی از آب

دکتر اسماعیل محمودی عالمی

۸ تير ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه