درس:  عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي

جلسه سوم- بيماري هاي سیر، پیاز، تره

دکتر خدیجه عباسی

۲۴ شهريور ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه