پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه هفتم- بيماري هاي لوبیا و هویج خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه ششم- بیماری های فلفل، کاهو، کرفس و اسفناج خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه پنجم- بيماري هاي سيب زميني خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه چهارم- بيماري هاي گياهان جاليزي خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه سوم- بيماري هاي سیر، پیاز، تره خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه دوم- بيماري هاي گوجه فرنگي و بادمجان خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه اول- سفیدک های سطحی و داخلی خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي سرفصل درس عملیات بیماری های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی خدیجه عباسی
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش بحث عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضره العاشرة باء عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضره العاشرة الف عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضره التاسعة باء عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش المحاضره التاسعة الف عامر خیری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه هشتم عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه هفتم عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه ششم عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه پنجم عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه چهارم عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه سوم عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه دوم عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه اول عملیات آفات سبزی و صیفی بهزاد میری
 آفات انباري جلسه هشتم عملیات آفات انباری بهزاد میری
 آفات انباري جلسه هفتم عملیات آفات انباری بهزاد میری
 آفات انباري جلسه ششم عملیات آفات انباری بهزاد میری
 آفات انباري جلسه پنجم عملیات آفات انباری بهزاد میری