پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
آرش فاضلی عضو هیات علمی
آرش قربانی چقامارانی عضو هیات علمی
آرمان رستم زاد عضو هیات علمی
ابراهیم بابااحمدی عضو هیات علمی
ابراهیم ولدی عضو هیات علمی
ابوالحسن فریدونی عضو هیات علمی
احسان اله زیدعلی عضو هیات علمی
احسان حسینی عضو هیات علمی
احمد ملابهرامي عضو هیات علمی
احمد کوچک زاده عضو هیات علمی
اردشیر شیری عضو هیات علمی
اسحاق الماسي عضو هیات علمی
اسفندیار محمدی عضو هیات علمی
اقبال احسان زاده عضو هیات علمی
الهه خواجه علي عضو هیات علمی
امیر سهامی عضو هیات علمی
امیر عزیزپناه عضو هیات علمی
امین مرادخانی عضو هیات علمی
انسیه قاسمیان لمراسکی عضو هیات علمی
باقر درويشي عضو هیات علمی
بهرام قمری عضو هیات علمی
بهروز بیاتی عضو هیات علمی
بهروز سپيدنامه عضو هیات علمی
پرویز باقری عضو هیات علمی
پریسا طهماسبی عضو هیات علمی