پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 روش تحقيق نظري 1 علی فیض اللهی
 شيمي فيزيك (2) جلسه چهارم انسیه قاسمیان لمراسکی
 عربي(4)، قسمت چهارم، (قواعد و متون) جلسه هفتم پيمان صالحي
 زبان خارجي جلسه هفتم-یکشنبه- 99/01/17 الهام ثباتي
 پارك ها وذخيره گاه هاي جنگلي جلسه 5 مدل مفهومی پارک جنگل و طراحی، با توضیحات تکمیلی و پرسش و پاسخ در واتساپ درس در ساعت برنامه هفتگی مهدی حیدری
 برنامه ريزي شبكه جاده هاي جنگلي جلسه چهارم: تهیه پروژه و برنامه ریزی شبکه جعفر حسین زاده
 جنگلشناسي جنگلهاي خارج از شمال جلسه 7 جنگلهای پیوسته بلوط غرب مهدی حیدری
 كليات زبانشناسي(2) فصل سیزدهم: first language acquisition کرم اله پالیزبان
 كليات زبانشناسي(2) زبان و مغز کرم اله پالیزبان
 تجارت بين الملل جلسه اول: مقدمه سعیده کامران پور
 اندازه گيري و ارزيابي مراتع مطالب تکمیلی مرزبان فرامرزي
 اندازه گيري و ارزيابي مراتع جلسه هفتم مرزبان فرامرزي
 تاريخ ادبيات(2)از آغاز دوره سلجوقي تا مغول جلسه اولمطالب و مباحث مهم علی گراوند
 چوبشناسي و صنايع چوب جلسات اول تا سوم حمیدرضا ناجی
 اعراب قرآن كريم(1) جلسه ششم امین ذوالفقاری
 اعراب قرآن كريم(1) جلسه پنجم امین ذوالفقاری
 اعراب قرآن كريم(1) جلسه چهارم امین ذوالفقاری
 مقاومت مصالح 1 احمد امیدی
 گفت و شنود(2) جلسه هفتم پيمان صالحي
 متون نظم(3)، قسمت چهارم، خاقاني جلسه اول علی گراوند
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه پنجم علی گراوند
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه چهارم علی گراوند
 جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران ویس 1 زهرا رضایی نسب
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه اول علی گراوند
 مديريت خاك هاي مناطق خشك و بياباني جلسه 5 و 6- خاکهای شور و سدیمی محمود رستمی نیا