پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
بهروز سپيدنامه عضو هیات علمی
پرویز باقری عضو هیات علمی
جهانشاه محمد زاده عضو هیات علمی
زهرا رضایی نسب عضو هیات علمی
سیاوش یاری عضو هیات علمی
عباس محمدخاني عضو هیات علمی
علی فیض اللهی عضو هیات علمی
محمد کریمی عضو هیات علمی
مرتضي اكبري عضو هیات علمی
مسلم سلیمانی یان عضو هیات علمی
يارمحمد قاسمي عضو هیات علمی
اسحاق قیصریان استاد مدعو
الياس ياري استاد مدعو
بهروز مامی استاد مدعو
تاج الدین صالحیان استاد مدعو
جواد علی بیگی استاد مدعو
حشمت اله شهبازی استاد مدعو
زليخا اميني استاد مدعو
سید محمد طاهری مقدم استاد مدعو
ضیاء قدوسی نیا استاد مدعو
عباس سهراب زاده استاد مدعو
عزیزکلانتری استاد مدعو
علي ايار استاد مدعو
علی رضا ناصری استاد مدعو
فاطمه هواس بیگی استاد مدعو