پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
باقر درويشي عضو هیات علمی
حشمت الله عسگری عضو هیات علمی
عباس آزادي عضو هیات علمی
عبداله شایان عضو هیات علمی
عزیز مراسلی عضو هیات علمی
علي سايه ميري عضو هیات علمی
فرشته محمدیان عضو هیات علمی
ابوطالب کاظمی استاد مدعو
احسان طاهري استاد مدعو
اردشیر سلیمانی استاد مدعو
ستار رستمی استاد مدعو
سعیده کامران پور استاد مدعو
شاکر محمدی استاد مدعو
علی محمودی استاد مدعو
فرزانه جایدری استاد مدعو
محسن سحری استاد مدعو
محمد اوشنی استاد مدعو
مسلم محمدیان استاد مدعو
معصومه ميرابي زاده استاد مدعو
نسرین کریمی استاد مدعو