پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 توليد و پرورش سبزي کشت و پرورش سبزی های میوه ای خانواده کدوئیان و سولاناسه فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه ششم: ناهنجاری های محصولات سبزی در گلخانه فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه پنجم: روش تولید خیار گلخانه ای فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه چهارم: محلول های غذایی فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه سوم: روشهای کشت سبزی های گلخانه ای فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه دوم: بسترهای کشت محصولات گلخانه ای فردین قنبری
 روش هاي ويژه پرورش سبزي جلسه اول: اهمیت کشت گلخانه ای فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه ششم: پس از برداشت گلهای شاخه بریده فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه پتجم: نقش کلسیم در فیزیولوژی پس از برداشت فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه چهارم: فرآیند آنزیمی قهوه ای شدن بافت و راه های کنترل آن فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه سوم: فرآیند بلوغ و شاخصهای بلوغ در محصولات باغبانی فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه دوم: ضایعات پس از برداشت فردین قنبری
 فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي جلسه اول مقدمه و کلیات فردین قنبری