پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 اعراب قرآن كريم(1) جلسه پنجم امین ذوالفقاری
 اعراب قرآن كريم(1) جلسه چهارم امین ذوالفقاری
 مقاومت مصالح 1 احمد امیدی
 گفت و شنود(2) جلسه هفتم پيمان صالحي
 متون نظم(3)، قسمت چهارم، خاقاني جلسه اول علی گراوند
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه پنجم علی گراوند
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه چهارم علی گراوند
 جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران ویس 1 زهرا رضایی نسب
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه اول علی گراوند
 مديريت خاك هاي مناطق خشك و بياباني جلسه 5 و 6- خاکهای شور و سدیمی محمود رستمی نیا
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه سوم علی گراوند
 متون نظم 3 خاقاني و نظامي جلسه دوم علی گراوند
 الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان - جلسه ششم حسین مهدی زاده
 الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان ایجاد چارچوب ذهنی کارآفرینانه حسین مهدی زاده
 الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان راهکارهای تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان حسین مهدی زاده
 الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان تصمیم گیری کارآفرینان در شرایط مخاطره و عدم قطعیت حسین مهدی زاده
 الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان - جلسه سوم حسین مهدی زاده
 الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان - جلسه اول حسین مهدی زاده
 تحقيق در عمليات مديريت جنگل جلسه 5 علی مهدوی
 تحقيق در عمليات مديريت جنگل جلسه 4 علی مهدوی
 تحقيق در عمليات مديريت جنگل جلسه 3 علی مهدوی
 تحقيق در عمليات مديريت جنگل جلسه 2 علی مهدوی
 تحقيق در عمليات مديريت جنگل جلسه 1 علی مهدوی
 خاكشناسي عمومي جلسه 6 و 7- بافت و ساختمان خاک محمود رستمی نیا
 آزمايشگاه(2) جلسه هفتم پيمان صالحي