پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 تاريخ نقد ادبي جلسه اول سجاد قیطاسی
 اكولوژي توليد گياهان زراعي 3 محمدجواد زارع
 ژنتيك پروكاريوت ها session3 پریسا طهماسبی
 كنترل اتوماتيك جلسه چهارم جعفر طاوسی
 مدل سازي سامانه هاي انرژي جلسه سوم تا پنجم-مدیریت انرژی کامران خیرعلی پور
 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت ) وحی و پیامبری 1 نبي سبحاني
 مدل سازي سامانه هاي انرژي جلسه اول و دوم-انرژی کامران خیرعلی پور
 طراحي اجزاي ماشين(2) جلسه اول تا هفتم-بلبیرینگ کامران خیرعلی پور
 طرح وتحليل آزمايش هاي مهندسي تكميلي جلسه چهارم تا دوازدهم-طرح های آزمایشی، آزمایش های چندعامله، مقایسه میانگین کامران خیرعلی پور
 طرح وتحليل آزمايش هاي مهندسي تكميلي جلسه دوم و سوم-تکنیک کرت های زراعی کامران خیرعلی پور
 محاسبات عددي تکمیلی جلسه دوم جواد سروریان
 محاسبات عددي تکمیلی جلسه اول جواد سروریان
 محاسبات عددي محاسبات عددی جلسه دوم مجازی جواد سروریان
 اصول صنايع شيميايي part 1 انسیه قاسمیان لمراسکی
 الكترونيك(2) جلسه دوم زهرا نجف نیا
 الكترونيك(2) جلسه اول زهرا نجف نیا
 سيري در تاريخ ادبيات انگليسي(2) دوره رمانتیک 1 نوشین پاکزاد
 شيمي فيزيك (2) قسمت اول محلول ها انسیه قاسمیان لمراسکی
 مكانيك كوانتومي(2) مکانیک موجی در یک بعد- بخش سوم روح الله غلامی
 مكانيك كوانتومي(2) مکانیک موجی در یک بعد-بخش دوم روح الله غلامی
 مطالعات زباني در متن ادبي جلسه ی اول معنی شناسی علی-اسدی
 مكانيك كوانتومي(2) مکانیک موجی در یک بعد-بخش اول روح الله غلامی
 نمانودشناسي گياهي مقدماتي جلسه سوم خدیجه عباسی
 عمليات بيماري هاي گياهاي زينتي، جاليز و سبزي جلسه سوم خدیجه عباسی
 بيماري هاي گياهان زينتي، جاليز و سبزي جلسه سوم خدیجه عباسی