دکتر علي نقي شکري
a.shokri@ilam.ac.ir
فایل های درسی