درس:  مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش

دکتر عامر خیری

a.khairi@ilam.ac.ir
جلسات: