درس:  مديريت رفتار مصرف كننده

دکتر وحید شرفی

v.sharafi@ilam.ac.ir
جلسات: