درس:  شيمي معدني 2

دکتر علی نقی پور

a.naghipour@ilam.ac.ir
جلسات: