درس:  فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي

جلسه چهارم: فرآیند آنزیمی قهوه ای شدن بافت و راه های کنترل آن

دکتر فردین قنبری

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه