درس:  سينيتيك ومكانيسم واكنشهاي شيمي

جلسه چهارم-تعیین معادله سرعت واکنشهای پیچیده

دکتر زهرا ساعدی

۸ فروردين ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه