درس:  مديريت رفتار مصرف كننده

جلسه اول

دکتر وحید شرفی

۸ فروردين ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه