درس:  نمايشنامه قرون 17 تا 20

جلسه سوم درونمایه های اثر

دکتر نوشین پاکزاد

۸ فروردين ۱۳۹۹

Dear students,

You can listen to the narration of slide three and four which explain about the themes in A Doll House.

Regards

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه